วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. ชาตรี นุชนาง
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
อ. ธิปก เหมือนเมือง
อาจารย์ประจำแผนกวิชา
อ. ถนอมศักดิ์ สุดหนู
อาจารย์ประจำแผนกวิชา
อ. ทวีศักดิ์ กังหัน
อาจารย์ประจำแผนกวิชา
อ. รณฤทธิ์ เหรียญประยูร
เจ้าหน้าที่ห้องเครื่องมือ