วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ช่างติดตั้งและบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สาขา ช่างติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ เพื่อฝึกฝนผู้เรียนสั่งสมประสบการณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญด้านบุคลากรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ยังสามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน

รูปภาพที่ ๑ แสดงโครงสร้างผังการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สาขา ช่างติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ

รูปภาพที่ ๒ แสดงการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

รูปภาพที่ ๒ แสดงซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกการบัญชีและการตลาด

แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

ชื่อหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม    ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี

รายละเอียด / วัน เดือน ปี 

ฝึกการเรียนรู้ ฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์

1) ความเป็นมาและความสำคัญ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้น ในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดำเนินการ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว

2) กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาได้แก่ นักเรียนนักศึกษา แผนกการบัญชี ที่ศึกษาอยู่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

2. กลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษาได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

3) โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี

รูปภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

“Krungthon Computer Service”

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์นับว่ามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพหลายๆ อาชีพที่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานในสาขานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร งานด้านสารสนเทศ งานด้านกิจการซื้อ-ขายออนไลน์ หรือแม้กระทั่งงานออกแบบด้านต่างๆ ก็ยังมีคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานแทบทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน “Krungthon Computer Service” ขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจการ และเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  อีกทั้งยังเป็นการนำเอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา สร้างประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกช่างกลโรงงาน

แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

ชื่อหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม..............ศูนย์บ่มเพาะแผนกช่างกลโรงงาน................................................................

รายละเอียด   ว/ด/ป

เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนได้มีโครงการจัดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นมา และได้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ แผนกช่างกลโรงงาน ขึ้นเมื่อรปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บ่มเพาะช่างกลดีไซน์ ณ อาคารแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เพื่อบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจที่ส่งเสริมโดยศูนย์บ่มเพาะ จะให้นักเรียน นักศึกษาจัดตั้งธุรกิจขึ้นตามหลักวิชาชีพที่ผู้เรียนเรียนในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีถนัด โดยความโด่นของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือทำเลที่ตั้งอยู่ของวิทยาลัยติดถนนใหญ่ และสิ่งดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการ เพราะรับออกแบบงานทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า และใส่ใจในรายละเอียดของงาน โดยรับออกแบบงานทุกชนิด เช่น รับออกแบบของที่ระลึก ออกแบบลวดลายเสื้อผ้า ออกแบบโลโก้ต่างๆ ออกแบบชิ้นส่วนงานเครื่องจักรกลต่างๆ ฯลฯ ซึ่งที่สำคัญคือราคาเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ จึงทำให้ธุรกิจในศูนย์ฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ตัวอย่างงานรับออกแบบลวดลายเสื้อ รูปภาพตัวอย่าง

การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

งานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

งานออกแบบของที่ระลึก

การเรเซอร์พวงกุญแจ

     งานออกแบบซีเอ็นซี


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกช่างยนต์

แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

ชื่อหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน แผนกช่างยนต์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน แผนกช่างยนต์

ชื่อธุรกิจ/กิจการ   KTC AUTO SERVICE

ที่ตั้ง ห้อง 111 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เลขที่ 1 เพชรเกษม 98 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. รหัสไปรษณีย์ 10160

สังกัด สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

สภาพสังคมของชุมชน  ย่านธุรกิจการค้า ,ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน,ใกล้สาขาวิชาระดับเดียวกัน,ตั้งอยู่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีสาขาเพชรเกษม, ใกล้กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และติดกับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

3. ประวัติศูนย์บ่มเพาะฯ KTC AUTO SERVICE

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยใช้ชื่อธุรกิจ/กิจการว่า “ศูนย์บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อัพเกรด ติดตั้งระบบปฏิบัติการ” เปิดดำเนินการ ณ ห้อง 112 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน โดยดำเนินกิจการรับซ่อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยมีสมาชิกประกอบด้วยนักศึกษาแผนกช่างยนต์ธุรกิจ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึง 3 

ต่อมาในปีการศึกษา 2563 ได้ย้ายสถานที่ดำเนินกิจการมา ณ ห้อง 111 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน โดยเปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “KTC AUTO SERVICE” จนถึงปัจจุบัน และมีสมาชิกของศูนย์บ่มเพาะฯ ประกอบด้วยนักศึกษาแผนกช่างยนต์ธุรกิจ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึง 3 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

4.ข้อมูลด้านการบริหารงาน

4.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “KTC AUTO SERVICE” ปีการศึกษา 2563 มีสมาชิกบริหารงาน  ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

โดยมีอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ จำนวน 5 ท่านเป็นที่ปรึกษา ดังนี้

นายกิตติพงศ์    ศุภวิมุติ       หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายสุชาติ        มากต่าย       อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์     

นายสุทิน          บัวศรี            อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์

นายอลงกช       สุกอ่ำ           อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์

นายรุ่งชัย         นาคินชาติ     อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์    

4.2 แผนผังการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ KTC AUTO SERVICE ปีการศึกษา 2563

     

5. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของศูนย์บ่มเพาะ Krungthon Computer Service

ศูนย์บ่มเพาะ KTC AUTO SERVICE ตั้งอยู่ที่ ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า หน้าอาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน มีพื้นที่การใช้งาน 96 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินกิจการ ดังนี้

1.  โต๊ะทำงาน                จำนวน 1 ตัว

2.  เก้าอี้                        จำนวน 4 ตัว

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน 1 เครื่อง

4. ปริ้นเตอร์                   จำนวน 1 เครื่อง

5. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์      จำนวน 1 ตู้

5. ตู้เครื่องมือซ่อม           จำนวน 4 ตู้        


แผนผังที่ 5.1 แสดงแผนที่ของศูนย์บ่มเพาะ KTC AUTO SERVICE

1. มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก

สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ธุรกิจ KTC AUTO SERVICE แผนกช่างยนต์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

2. มีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ถาวร และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามแบบที่กำหนดในคู่มือ


3. มีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีรูปภาพ ตำแหน่ง ที่รับผิดชอบ ติดแสดงไว้อย่างชัดเจน

4. มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พื้นที่บริการให้คำปรึกษา มุมวิชาการ ในการให้บริการของศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ธุรกิจ KTC AUTO SERVICE  ติดตั้งระบบปฏิบัติการมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พื้นที่บริการให้คำปรึกษา มุมวิชาการ เพื่อให้การบริการของศูนย์ฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ที่สุด