วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ผลงานนักศึกษา

รอบรั้ววิทยาลัย ผลงานนักศึกษา

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึก...
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานฝึกฝีมือ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะการพันมอเตอร์ สาขาทักษะการควบคุมมอเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะการพันมอเตอร์ สาขาทักษะการควบคุมมอเตอร...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์