วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

รอบรั้ววิทยาลัย อาคารสถานที่

อาคารอำนวยการ

อาคารประกอบด้วย ผู้บริหาร ห้องประชุมรวม และมีห้องเรียนปฏิบัติการเฉพาะทาง

 


อาคารธุรการ

อาคารประกอบด้วย ห้องรับสมัคร ห้องฝ่ายงานทะเบียน ฝ่ายงานการเงิน ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายกองทุน กยศ.


อาคารพาณิชยกรรม (6 ชั้น)

อาคารเรียนรวมและแยกชั้นที่ 1 เป็นแผนกพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ชั้น 3 แผนกเป็นแผนกพาณิชยกรรม สาขการตลาดและสาขาการบัญชี


อาคารช่างอุตสาหกรรม

เป็นอาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม

ชั้นที่ 1 เป็นแผนกช่างกลโรงงาน 

ชั้นที่ 2 เป็นแผนกช่างยนต์

ชั้นที่ 3 เป็นแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์


อาคารศูนย์ Yamaha

เป็นอาคารเรียนสำหรับการเรียนรู้เฉพาะทางด้านรถจักรยานยนต์


ห้องฝ่ายปกครอง/ฝ่ายกิจกรรม

เป็นห้องวินัยนักศึกษา


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจการเพื่อให้รายได้ระหว่างเรียน

ห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ร้านกาแฟ U coffee

 


ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นห้องกิจกรรมสำหรับนักศึกษา 2 ห้อง คือ ห้องดนตรี และ ห้องห้องฟิตเนส