วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขางานตะไบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขางานตะไบ
จัดการสอบวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการสอบวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศ...
รางวัล ครูดีศรีอาชีวะ ปี 2563 รางวัล ครูดีศรีอาชีวะ ปี 2563
การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศครั้งที่ 14 การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศครั้งที่ 14
รางวัล ครูดีเด่น ปี 2564 รางวัล ครูดีเด่น ปี 2564
กิจกรรมแนะนำแผนก กิจกรรมแนะนำแผนก
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในด้านการมีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในด้านการมีส่วนร่วม
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564 กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564
ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ
รางวัลการจัดทำสื่อนำเสนอดีเด่น การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศครั้งที่ 14 รางวัลการจัดทำสื่อนำเสนอดีเด่น การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระ...
ผลงานการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ผลงานการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ...
ประกาศนียบัตร The Best Award 2021 จากโครงการพัฒนาศักภาพนักศึกษาอาชีวะ ประกาศนียบัตร The Best Award 2021 จากโครงการพัฒนาศักภาพนักศึกษาอาชีวะ
การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศครั้งที่ 14 การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศครั้งที่ 14
ผลงานการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ผลงานการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ...
กิจกรรมการอบรมภาษี กิจกรรมการอบรมภาษี
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรม DPC มามอบความรู้ในการอบรมให้นักศึกษา กิจกรรม DPC มามอบความรู้ในการอบรมให้นักศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ บางแสน จ.ชลบุรี กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ บางแสน จ.ชลบุรี
กิจกรรมนำเสนอการขายออนไลน์ (ปวช.2) สาขาการตลาด กิจกรรมนำเสนอการขายออนไลน์ (ปวช.2) สาขาการตลาด
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สาขาการตลาด กิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สาขาการตลาด
รางวัล รางวัล "ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ" ประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลจากการประกวดและรางวัลการจัดทำสื่อนำเสนอดีเด่น การแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศครั้งที่ 14 รางวัลจากการประกวดและรางวัลการจัดทำสื่อนำเสนอดีเด่น การแข่งขันวิจัยและ...
ผลงานการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ผลงานการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ...
โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย Yamaha YRA โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย Yamaha YRA