วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

เอกสารสมัครเรียน

สนใจสมัครเรียน เอกสารสมัครเรียน

เอกสารที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาเป็นหลักฐานในการสมัครเรียน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

สำเนาใบผลการเรียน 5 เทอม (Transcript)

สำเนาใบผลการเรียน 5 เทอม (Transcript) 1 ฉบับ

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครเรียน