แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์ "เพราะความใส่ใจ" คือ พื้นฐานของการปลูกฝังองค์ความคิด สร้างฟันเฟืองอย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยากาศภายในแผนกช่างยนต์ที่อบอุ่น อาจารย์ผู้สอนใกล้ชิดนักศึกษาเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สโลแกนว่า (สกุลข้า ยังตรึงตรา ว่าช่างยนต์) แผนกช่างยนต์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนทุกคนที่จบหลักสูตรแล้ว จะต้องเข้าร่วมงานกับบริษัท ห้างร้านตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความสุข และความพอใจของผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังสนับสนุน แนวความคิดให้นักเรียนสร้างงาน หรือมีกิจการเป็นของตนเองในโอกาสต่อไป หลังจากทำงานในสถานประกอบการสักระยะหนึ่ง เนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระของตนเองในสาขาวิชาช่างยนต์นั้นใช้งบประมาณดำเนินการไม่มากนัก ซึ่งจะเป็นการสร้างงานให้ตลาดแรงงานมากขึ้นในอนาคตต่อ ๆ ไป

+ ดูเพิ่มเติม


ช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์

เทคนิคเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์