แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เปิดการเรียนการสอนในสองสาขาวิชาและระดับชั้น ได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมต้น หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าควบคุม เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

+ ดูเพิ่มเติม


ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)