วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

การอบรมและศึกษาดูงาน

รอบรั้ววิทยาลัย การอบรมและศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เข้าร่วม การศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ วิทยาลัยเชียงราย

รายละเอียด ว/ด/ป วันที่ 23-24 ตุลาคม 2563

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เข้าร่วม การศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ วิทยาลัยเชียงราย


การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ชื่อหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

รายละเอียด  ว/ด/ป วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน


ฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 

ชื่อหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัย อาชีวศึกษา

รายละเอียด  ว/ด/ป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สาขาวิชาช่างยนต์ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัย 1 กุมภาพันธ์ 2564