แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ช่างกลโรงงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างกล)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวช. (ช่างกล)
แผนกวิชา แผนกช่างกลโรงงาน
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี
อาชีพที่รองรับ เมื่อจบการศึกษาสามารถปรกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลภายในโรงงาน เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลต่างๆ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกลต่างๆ พนักงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ช่างออกแบบและเขียนแบบ ผู้ประกอบการ รับราชการ ผู้ช่วยวิศวกร หรือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างกลโรงงาน-ปวช-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-สาขางานเครื่องมือกล.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล


จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและ การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ช่างกลโรงงาน ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน 
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกบความรู้ความสามารถของตน
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างกลโรงงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านความรู้

 1. หลักการทั่ว ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
 2. หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
 4. หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. หลักการจัดการงานอาชีพ

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้น พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
 2. ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด
 3. ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. ทักษะด้านนสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลัก อาชีวอนามัย และความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านช่างกลโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
 3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัด และความปลอดภัย
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 5. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลัก และกระบวนการ
 6. อ่านแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน
 7. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 8. ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 9. เชื่อมโลหะและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 10. ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
 11. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 12. เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน
 13. ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด
 14. ปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน
เทคนิคการผลิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ช่างกล)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวส. (ช่างกล)
แผนกวิชา แผนกช่างกลโรงงาน
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี
อาชีพที่รองรับ เมื่อจบการศึกษาสามารถปรกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลภายในโรงงาน เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลต่างๆ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกลต่างๆ พนักงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ช่างออกแบบและเขียนแบบ ผู้ประกอบการ รับราชการ ผู้ช่วยวิศวกร หรือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างกลโรงงาน-ปวส-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต-สาขางานเครื่องมือกล.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล


จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคนิคการผลิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเทคนิคการผลิต
 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเทคนิคการผลิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานด้านเทคนิคการผลิต
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผลิต ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านความรู้

 1. หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
 2. หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
 3. หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานอาชีพ
 4. หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ
 5. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานอาชีพ

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
 2. ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 3. ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ
 4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงาน

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความ   ปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานอาชีพด้าน เทคนิคการผลิตตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 5. อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน
 6. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 7. เขียนโปรแกรมเอ็นซี
 8. ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือกล