แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

แผนกการตลาด

สาขาการตลาดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางการตลาด เช่น การนำเสนอการขาย ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ทางการตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงงานวิจัยการตลาดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง

+ ดูเพิ่มเติม


การตลาด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


สาขาการตลาดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางการตลาด เช่น การนำเสนอการขาย ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ทางการตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงงานวิจัยการตลาดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง

การตลาด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


สาขาการตลาดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางการตลาด เช่น การนำเสนอการขาย ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ทางการตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงงานวิจัยการตลาดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง