วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

สนใจสมัครเรียน ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1) ทุนการศึกษาวิทยาลัยครบรอบ 54 ปี

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • มีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดสารเสพติดใดๆ

2) ทุนสนับสนุนภายในให้นักศึกษาเทคโนโลยีกรุงธน

3) ทุนค่าธรรมเนียมการเรียนและอุปกรณ์


ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1) ทุนภายในให้นักศึกษาเทคโนโลยีกรุงธน