แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำงานทางด้านเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบทางไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม วิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ผลิตติดตั้ง ทดสอบใช้และบำรุงรักษาพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติงานด้วยหลักมูลฐาน เช่น เดียวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า งานโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รวมไปถึงงานควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของงาน

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชา แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี
อาชีพที่รองรับ • ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
• ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร และกล้องวงจรปิด
• ช่างติดตั้งวางระบบโทรศัพท์ และ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
• พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน และสามารถรับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจไซเบอร์ , ตำรวจสื่อสาร
• เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าของกิจการร้านซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ช่างซ่อมระบบรางและงานอาณัติสัญญาณในระบบรถไฟฟ้า
• เจ้าของกิจการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและลงโปรแกรม
• ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง
• ช่างติดตั้งเดินระบบ แก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
• ช่างเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
• ช่างโปรแกรมควบคุมแขนกลและเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
• ช่างออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ และงานซิลสกรีน
• ช่างติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
• ช่างออกแบบด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าของกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในงานปิโตรเลียมและท่อก๊าซ
• สามารถศึกษาต่อในสถาบันภาทางครัฐและเอกชนจนถึงระดับปริญญาเอก
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์-ปวช-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์.pdf

อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำงานทางด้านเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบทางไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม วิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ผลิตติดตั้ง ทดสอบใช้และบำรุงรักษาพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติงานด้วยหลักมูลฐาน เช่น เดียวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า งานโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รวมไปถึงงานควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของงาน

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวส. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชา แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี
อาชีพที่รองรับ • ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
• ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร และกล้องวงจรปิด
• ช่างติดตั้งวางระบบโทรศัพท์ และ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
• พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน และสามารถรับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจไซเบอร์ , ตำรวจสื่อสาร
• เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าของกิจการร้านซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ช่างซ่อมระบบรางและงานอาณัติสัญญาณในระบบรถไฟฟ้า
• เจ้าของกิจการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและลงโปรแกรม
• ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง
• ช่างติดตั้งเดินระบบ แก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
• ช่างเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
• ช่างโปรแกรมควบคุมแขนกลและเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
• ช่างออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ และงานซิลสกรีน
• ช่างติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
• ช่างออกแบบด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าของกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในงานปิโตรเลียมและท่อก๊าซ
• สามารถศึกษาต่อในสถาบันภาทางครัฐและเอกชนจนถึงระดับปริญญาเอก
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์-ปวส-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม.pdf