แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

เกี่ยวกับแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสารทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
 4. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในงานผลิตและงานบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นได้
 7. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการใช้พลังพลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองผู้อื่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 8. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริตประหยัดอดทนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อต้านความรุนแรงและยาเสพติดสามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านความรู้

 1. หลักการทั่วไปของงานอาชีพ  เฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น 
 2. หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา 
 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
 4. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. หลักการจัดการงานอาชีพ  

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
 2. ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด
 3. ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน
 4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ 
 3. เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ กระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
 5. อ่านแบบ เขียนแบบในอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสารประเมินราคา และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 6. ประกอบติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 7. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 8. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 9. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาและการปฎิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์
 10. ให้คำแนะนำพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฎิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน