วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สนใจสมัครเรียน กองทุนกู้ยืม (กยศ.)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 6. ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 7. ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อน ชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับผู้กู้รายใหม่

 1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในเว็ปไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | ไปที่ระบบ e-Studentloan www.studentloan.or.th
 2. กรอกข้อมูลคำขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลังจากนั้นติดต่อสถานศึกษานำเอกสารส่ง ดังนี้
  • แบบคำขอกู้ยืมจำนวน 1 ชุด (สถานศึกษาปริ้นให้)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้จำนวน 3 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้จำนวน 3 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดาจำนวน 3 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาจำนวน 3 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนมารดาจำนวน 3 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดาจำนวน 3 ใบ
  • บันทึกกิจกรรม/โครงการจิตอาสาจำนวน 1 ชุด
  • หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือนจำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองฯจำนวน 1 ใบ
  • แผนที่จากบ้านมาวิทยาลัยจำนวน 1 ใบ
  • ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1) จำนวน 3 ใบ

หมายเหตุ

 • เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยของบิดา มารดา (ผู้กู้ห้ามเซ็นแทน)
 • เมื่อวิทยาลัยพิจารณาแล้วประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณา ทางวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบแล้วนำหนังสือขออนุมัติไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
 • วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไลน์กลุ่มกองทุนฯ กยศ. จากนั้นให้ติดต่อสถานศึกษาที่ห้องธุรการเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับผู้กู้รายเก่า

 1. ลงทะเบียนยืนยันเว็ปไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | ไปที่ระบบ e-Studentloan www.studentloan.or.th
 2. กรอกข้อมูลคำขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลังจากนั้นติดต่อสถานศึกษานำเอกสารส่ง ดังนี้
  • แบบคำขอกู้จำนวน 1 ชุด (สถานศึกษาปริ้นให้)
  • สำเนาบัญชีธนาคารจำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดาจำนวน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาจำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนมารดาจำนวน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดาจำนวน 1 ใบ
  • บันทึกกิจกรรม/โครงการจิตอาสา 1 ชุด
  • หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือนจำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองฯจำนวน 1 ใบ
  • แผนที่จากบ้านมาวิทยาลัยจำนวน 1 ใบ
  • ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1) จำนวน 3 ใบ

หมายเหตุ

 • เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ของบิดา มารดา (ห้ามผู้กู้เซ็นแทน)

ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับผู้กู้รายเก่า (เปลี่ยนระดับชั้นหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)

 • ไม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้
 • ส่วนเอกสารเหมือนรายใหม่ เพิ่มสำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 3 ใบ และสัญญากู้/แบบลงทะเบียน จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ของบิดา มารดา (ห้ามผู้กู้เซ็นแทน)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีปัญหาในการกรอกข้อมูลให้ติดต่อ หน่วยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร: 02-421-1291