แผนกบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

การบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


บุคลิกภาพของผู้เรียน: ชอบเรียนรู้และคิดอย่างเป็นระบบ ช่างสังเกตและใฝ่ศึกษา มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวช. (การบัญชี)
แผนกวิชา แผนกบัญชี
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี
อาชีพที่รองรับ • นักบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
• พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
• นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
• ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกบัญชี-ปวช-สาขาการวิชาบัญชี-สาขาการงานบัญชี.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี


จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการ แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
 4. เพื่อให้สามารถในงานบริการทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิง ธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอาชีพการตลาด
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ ใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต
  ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้านสมรรถนะแกนกลาง

ด้านความรู้

 1. หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 2. หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
 3. หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
 4. หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองและหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
 2. แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง
 4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านความรู้

 1. หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
 2. หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
 4. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. หลักการจัดการงานอาชีพ

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
 2. ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
 3. เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 5. รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 6. บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี
 7. จัดทําแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสาขางานการบัญชี
 8. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการบัญชี ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
 9. ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
 10. ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

ด้านสมรรถนะ ของผู้เรียนสาขาการบัญชี ระดับ ปวช.

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักบัญชีที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

 1. นักเรียนสาขาการบัญชี มีองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพทางการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
 2. นักเรียนสาขาการบัญชี มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี เพื่อการดำรงชีพในสังคมได้อย่างยั่งยืน
 3. นักเรียนสาขาการบัญชี มีการบริการทางวิชาชีพสู่สังคมตามแผนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนและสถานประกอบการ
การบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


บุคลิกภาพของผู้เรียน: ชอบเรียนรู้และคิดอย่างเป็นระบบ ช่างสังเกตและใฝ่ศึกษา มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวส. (การบัญชี)
แผนกวิชา แผนกบัญชี
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี
อาชีพที่รองรับ • นักบัญชี/ พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี อาชีพที่ปรึกษาทางบัญชี
• รับราชการ การเป็นนักบัญชี นักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน หรือตำแหน่งอื่นๆ ในหน่วยงานราชการ
• ติวเตอร์
• ธุรกิจส่วนตัว
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกบัญชี-ปวส-สาขาการวิชาบัญชี-สาขาการงานบัญชี.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี


จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการ แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
 4. เพื่อให้สามารถในงานบริการทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิง ธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอาชีพการตลาด
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ ใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต
  ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้านสมรรถนะแกนกลาง

ด้านความรู้

 1. หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 2. หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
 3. หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
 4. หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองและหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
 2. แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง
 4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านความรู้

 1. หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
 2. หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
 4. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. หลักการจัดการงานอาชีพ

ด้านทักษะ 

 1. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
 2. ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
 3. เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 5. รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 6. บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี
 7. จัดทําแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสาขางานการบัญชี
 8. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการบัญชี ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
 9. ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
 10. ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

ด้านสมรรถนะ ของผู้เรียนสาขาการบัญชี ระดับ ปวส.

นักศึกษาสาขาการบัญชี มีความรู้  และทักษะตามแนวทางที่วิชาชีพการบัญชีกำหนด  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิชาชีพการบัญชี

 1. นักศึกษาสาขาการบัญชีมีความรู้  และจริยธรรมทางวิชาชีพ  เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และนำไปใช้ปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. นักศึกษาสาขาการบัญชี เป็นผู้แสวงหาความรู้  บนพื้นฐานของวิชาชีพบัญชี  ค้นคว้า และวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
 3. นักศึกษาสาขาการบัญชี ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และชุมชน
 4. นักศึกษาสาขาการบัญชี มีค่านิยม  และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม  ให้ดำรงอยู่ควบคู่ความเป็นไทยตลอดไป