วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

ผศ. ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย
ผศ. ดร. จินตนา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ดร. อิศเรศ จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
ดร. คฑาเทพ จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
น.ส. อินทิรา จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย