วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. พัทธจิต จุลโลบล
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อ. ขนิตรา อาสน์จินดา
รองหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อ. สาวิตรี แสงพลอยแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์