แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เปิดการเรียนการสอนในสองสาขาวิชาและระดับชั้น ได้แก่ สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมต้น หรือเทียบเท่า เพื่อผลิตช่างที่สามารถปฏิบัติงานช่างกลโรงงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ สาขาวิชา เทคนิคการผลิต เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ด้านเทคนิคการผลิตให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผลิต ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

+ ดูเพิ่มเติม


ช่างกลโรงงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)

เทคนิคการผลิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)