วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โควต้าศึกษาต่อปริญญาตรี ที่วิทยาลัยเชียงราย

รอบรั้ววิทยาลัย โควต้าศึกษาต่อปริญญาตรี

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเชียงราย
จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% (เทอมแรก)

กลุ่มสาขาอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มสาขาพานิชยกรรม

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

  • บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล

ธุรกิจสถานพยาบาล

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต - มีสิทธิ์ในการสมัตรสอบคัดเลือก

ประกาศนียบัตร (หลักสูตร 1 ปี)

  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) - มีสิทธิ์ในการสมัตรสอบคัดเลือก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเชียงราย www.crc.ac.th