แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดการเรียนการสอนในสองสาขาวิชาและระดับชั้น ได้แก่ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมต้น หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

+ ดูเพิ่มเติม


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำงานทางด้านเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบทางไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม วิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ผลิตติดตั้ง ทดสอบใช้และบำรุงรักษาพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติงานด้วยหลักมูลฐาน เช่น เดียวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า งานโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รวมไปถึงงานควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของงาน

อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำงานทางด้านเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบทางไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม วิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ผลิตติดตั้ง ทดสอบใช้และบำรุงรักษาพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติงานด้วยหลักมูลฐาน เช่น เดียวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า งานโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รวมไปถึงงานควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของงาน