วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

"เพราะความใส่ใจ" คือ พื้นฐานของการปลูกฝังองค์ความคิด สร้างบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

ด้วยบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น อาจารย์ผู้สอนใกล้ชิดนักศึกษาเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงส่งผลให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ร่มสักทอง

เรามุ่งหวังให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพ มีความเจริญก้าวหน้า เพิ่มคุณค่าต่อตนเอง เป็นหลักเกื้อหนุนสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

เกี่ยวกับวิทยาลัย แนะนำวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2511 ตั้งอยู่เลขที่ 4/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแคเหนือ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ตามใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้ง วิทยาลัยชื่อโรงเรียนพณิชยการและช่างกลบางแค (ใบอนุญาตเลขที่ 57/2511) โดยเปิดสอนตามหลักสูตร รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนายเสนอ จิตรพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนวิชาประเภทอาชีวศึกษา สายวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตั้งแต่ชั้น ปวช.ปีที่ 1 ถึงชั้น ปวช.ปีที่ 3

และในปี พ.ศ.2526 ขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน ต่อมานายเสนอจิตรพันธ์ผู้รับใบอนุญาตได้โอนกิจการของโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน ให้เป็นของนายอินทร์ จันทร์เจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นมาและได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เปลี่ยนที่อยู่เป็น เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 วิทยาลัยฯ ได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์,สาขาเทคนิคการผลิต,สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปรัชญาของสถานศึกษา (Philosophy)

ความรู้ คู่ คุณธรรม

ความรู้

 1. รู้ในเชิงวิชาการเป็นอย่างดี
 2. รู้จักตนเอง
 3. รู้จักสังคม
 4. รู้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

คุณธรรม

 1. วินัย
 2. ความขยันขันแข็งในการงาน
 3. ความอดทน
 4. ความเสียสละ
 5. ความซื่อสัตย์
 6. ความรักงาน
 7. ความกตัญญู

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (Vision)

วิทยาลัยดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพวิชาการและ คุณธรรม ตลอดจนร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจของสถานศึกษา (Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีมาตรฐาน
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
 3. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
 4. บริการวิชาการวิชาชีพให้กับสังคม
 5. บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

ทักษะวิชาชีพดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)

โดดเด่นด้านทักษะ

เป้าหมายของวิทยาลัย (Goal)

 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการ
 3. เพื่อเพิ่มจำนวนสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. เพิ่มทักษะและการคิดเคราะห์และแก้ปัญหา
 5. เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อถือให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
 6. เพื่อสร้างคุณค่า ค่านิยมและสื่อจูงใจในการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 7. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่สมดุล

สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัย

หลวงปู่พระวิษณุกรรม

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นประดู่เหลือง ซึ่งหมายถึง ความรักใคร่ ความกลมเกลียว ความสามัคคี ความร่วมมือ และความพร้อมเพียงกัน


สีประจำวิทยาลัย

สีชมพู และสีม่วง

 • สีชมพู หมายถึง ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน
 • สีม่วง หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย