แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างยนต์)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวช. (ช่างยนต์)
แผนกวิชา แผนกช่างยนต์
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี
อาชีพที่รองรับ ผู้สำเร็จในสาขาวิชายานยนต์ ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ตำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมีประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างยนต์-ปวช-สาขาวิชาช่างยนต์-สาขางานยานยนต์.pdf

เทคนิคเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ช่างยนต์)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวส. (ช่างยนต์)
แผนกวิชา แผนกช่างยนต์
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี
อาชีพที่รองรับ ผู้สำเร็จในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ตำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมีประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างยนต์-ปวส-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล-สาขางานเทคนิคยานยนต์.pdf