แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

แผนกคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เปิดการเรียนการสอนในสองสาขาวิชาและระดับชั้น ได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมต้น หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจติจิทัล เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

+ ดูเพิ่มเติม


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี

อาชีพที่รองรับ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
• นักสร้างเว็บไซต์
• นักซ่อมคอมพิวเตอร์
• เจ้าของร้านออกแบบป้ายโฆษณา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานดิจิทัลมีเดีย

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี

อาชีพที่รองรับ
• นักสร้างสื่อดิจิทัล
• หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลกราฟิก
• เจ้าของกิจการด้านธุรกิจดิจิทัล