แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี

อาชีพที่รองรับ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
• นักสร้างเว็บไซต์
• นักซ่อมคอมพิวเตอร์
• เจ้าของร้านออกแบบป้ายโฆษณา

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวช. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
แผนกวิชา แผนกคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี
อาชีพที่รองรับ • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
• นักสร้างเว็บไซต์
• นักซ่อมคอมพิวเตอร์
• เจ้าของร้านออกแบบป้ายโฆษณา
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ปวช-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการ แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
 4. เพื่อให้สามารถในงานบริการทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิง ธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอาชีพการตลาด
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ ใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

สมรรถนะวิชาชีพ

 1. วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
 3. เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 6. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน 
 8. ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
 9. ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 10. ติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น
 11. ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
 12. สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
 13. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานดิจิทัลมีเดีย

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี

อาชีพที่รองรับ
• นักสร้างสื่อดิจิทัล
• หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลกราฟิก
• เจ้าของกิจการด้านธุรกิจดิจิทัล

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวส. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
แผนกวิชา แผนกคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางาน ดิจิทัลมีเดีย
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี
อาชีพที่รองรับ • นักสร้างสื่อดิจิทัล
• หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลกราฟิก
• เจ้าของกิจการด้านธุรกิจดิจิทัล
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ปวส-สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานดิจิทัลมีเดีย.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานดิจิทัลมีเดีย


จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการ แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
 4. เพื่อให้สามารถในงานบริการทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิง ธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอาชีพการตลาด
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ ใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

สมรรถนะวิชาชีพ

 1. ตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม ในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 2. ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัล
 3. บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลด้วยตนเอง 
 4. ออกแบบสื่อดิจิทัล 
 5. สร้างสื่อดิจิทัลสําหรับธุรกิจ 
 6. เขียนและนําเสนอแผนนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสําหรับธุรกิจ (Start up)