แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวช. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
แผนกวิชา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 15-18 ปี
อาชีพที่รองรับ (ยังไม่มีเนื้อหา)
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง-ปวช-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง-สาขางานไฟฟ้ากำลัง.pdf

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี


(ยังไม่มีเนื้อหา)

ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
แผนกวิชา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม
วันที่เรียน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษา: รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เพศ: ชาย/หญิง
• อายุ: ระหว่าง 18-30 ปี
อาชีพที่รองรับ (ยังไม่มีเนื้อหา)
โครงสร้างหลักสูตร

Krungthon_แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง-ปวส-สาขาวิชาไฟฟ้า-สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม.pdf