วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. นฤพนธ์ เทียนขวัญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ. เบญจมาภร เมฆมี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ. ไพรินทร์ ขอฟังกลาง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ. วันทนา อำไพรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชา
อ. สุนิตา ส่งเสริม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา