วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. นฤพนธ์ เทียนขวัญ
รองหัวหน้าฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา
อ. นิวัตน์ บุญมี
อาจารย์ฝ่ายงานแนะแนว
อ. เบญจมาภร เมฆมี
อาจารย์ฝ่ายงานแนะแนว
อ. เพ็ญนภา ประเสริฐสุข
อาจารย์ฝ่ายงานแนะแนว
อ. ไพรินทร์ ขอฟังกลาง
หัวหน้าฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา
อ. ยุพา บุญส่ง
อาจารย์ฝ่ายงานแนะแนว
อ. วันทนา อำไพรัตน์
ที่ปรึกษาฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา
อ. สมพร แก้วมณี
อาจารย์ฝ่ายงานแนะแนว
อ. สุนิตา ส่งเสริม
อาจารย์ฝ่ายงานแนะแนว