วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
อ. สุชาติ มากต่าย
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาแผนกช่างยนต์
อ. สุทิน บัวศรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อ. อลงกช สุกอ่ำ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการแผนกช่างยนต์
อ. ราชกิจ พรหมชาติ
เจ้าหน้าที่สโตร์และอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายงานอาคารสถานที่แผนกช่างยนต์