วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม จัดการสอบวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จัดการสอบวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แผนกช่างกลโรงงาน • 31 มีนาคม 2565

แผนกช่างกลโรงงาน จัดการสอบวิชาโครงงานใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)